لحظات شادی خدا را ستایش كن ، لحظات سخت خدا را جستجو كن ، لحظات آرامش خدا را مناجات كن ،لحظات درد به خدا اعتماد كن و در تمام لحظات خدا را شكر كن.