خورشید تو آسمون با شب شدن جا شو به ماه و ستاره ها میده و میره!..

باید مواظب باشیم باشیم اون كسی كه تو دلمون مثل خورشید می مونه

 با تاریك شدنمون ستاره ی كسی نشه!

                                                                           M.H.Z.A