گرمای وجودت را بر شعله ی آتش نقاشی كردم...

 

چیزی را دیدم كه ماندگارترین لحظاتم شد......

 

آتشی كه تا آن روز در شعله هایش همه می سوختند اینك

 

خود آب شد  و زمستانی شد در وجود تو.......!

 

M.H.Z.A