ببایرید بر من عاشق...! : www.takdesigner.co.nr

باران زلالی خود را از تو ودیعه گرفته
و بخشندگی اش را ...
باران تَری خود را از مسیر اشک هایت دارد
و راز حیات را ...
باران غمی شدن را در مه التیام میدهد
همین طور چشمهایت ، دل مرا ...
باران زندگی را زنده نگاه می دارد
همین طور تو ، قلب مرده ی مرا ...
ایستادن زیر باران ، در روز مه آلود اسکله ی زندگی را بدون چتر حمایتت نمی خواهم
چترت را بگستر تا منِ گریزان ز باران ، در امان باشم
دیگر چشم هایت مه آلود نیست مثل روزهای غمی
من زلالی چشم هایت را دوست دارم
کاش قلبت نیز اینگونه بود ...                                                                    » متن از خودمه...!