خداوند هیچگاه چیزی رو كه شایسته اون نباشی به تو نمیده.

یعنی اینكه : تو باید با اعتماد بنفس سعی كنی از اون چیزیكه خدا در اختیارت گذاشته استفاده كنی.

((هیچ چیز برای خدا غیر ممكن نیست.))

همیشه اینو به خاطر بسپار:

به خدا نگو كه چقدر مشكلاتت بزرگه

به مشكلاتت بگو كه چقدر خدات بزرگه.

تازه اون موقع است كه میفهمی وقتی خدا هست چقدر طعم موفقیت شیرینه.