اگه می خوای آسمون كسی را آفتابی كنی باید خودت مهتاب باشی واسه ستاره هات !

پس تا ستاره نشدی ستاره ی كسی نباش!

                                                                                                                      M.H.Z.A