می دونی چرا كسایی كه زیر بارون دل می دن دلشون دووووم بیشتری داره؟!

چون بارون آنقدر گرمه كه سردی جداشدن و تو خودش میشوره و می بره!

                                                                                                             M.H.Z.A