پس کس میای ؟   نظر یادت نره !

داشتم به دل فكر می كردم كه به ذهنم رسید بنویسم : دل من !

دیدم هم كمرنگ شد و هم قشنگ نشد!

به ذهنم رسید بنویسم : دل من با دل تو !

دیدم یه خورده بهتر شد!

در تاریكی روز صدایی را شنیدم كه می گفت: بنویس.... بنویس (( دل ما با هم )) ! جلوه ی زیبای

نوشتم مرا از هوش برد! با قطره آبی كه بر صورتم ریخته شد چشمانم را باز كردم . احساس خالی

بودن از پر می كردم! و هنوزم بعد از چند سال نفهمیدم كه چه كسی بود كه به صورتم آب ریخت و مرا زنده كرد!؟

                                                                                                                                                M.H.Z.A